YDS’de En Çok Çıkan Sıfatlar

0
9869

YDS’de En Çok Çıkan Sıfatlar

Yabancı Dil Sınavı (YDS) ÖSYM tarafından, lisansüstü eğitim veya akademik kadro başvurularında bulunacak adayların girmesi gereken sınavdır. Ayrıca dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanlarının yabancı dil yeterliliklerini göstermek amacıyla girdiği bir sınavdır. Biz de bu yazımızın altında adaylara YDS’de en çok çıkan sıfatlar hakkında bilgi vereceğiz.

Toplamda 11 bölümden oluşan YDS’de kelime bilgisi oldukça önemli. Sınavın yalnızca kelime bölümünde değil, tüm bölümler için kelime bilgisi adayları başarıya ulaştıracak en önemli etkenlerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi eski ismi KPDS olan YDS’nin yıllar içerisinde kendine özgü bir soru tarzı oluşmuştur. Biz de YDS’de en çok çıkan sıfatlar listesini hazırlarken bu istatistikleri baz alarak adaylara en iyi bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Bu zorlu sınavda başarı şansınızı ikiye katlamak için Nettekurs 2021 Online YDS Kursu tüm süreç boyunca yanınızda olacaktır.

YDS’de En Çok Çıkan Sıfatlar
YDS’de En Çok Çıkan Sıfatlar

YDS’de En Çok Çıkan Sıfatlar Hangileridir?

Bu yazımızın altında YDS’de en çok çıkan sıfatlar listesini size tablo şeklinde göstereceğiz.

YDS’de En Çok Çıkan Sıfatlar

Absolute Tam, kesin
Abundant Bol
Abrupt Ani
Abusive Kötü davranan, yolsuz
Acceptable Kabul edilebilir
Accurate Doğru, tam
Adamant Dik başlı, inatçı
Additional İlave, ek
Adequate Yeterli
Adult Yetişkin
Advanced İleri, gelişmiş
Adverse Ters, olumsuz
Affordable Satın alınabilir
Admirable Hayranlık uyandıran
Aggressive Agresif, sinirli
Ambiguous Belirsiz
Ancient Eski
Attainable Elde edilebilir
Annual Yıllık
All Bütün, her
Allied Müttefik, birlik
Anxious Kaygılı, sinirli
Autonomous Özerk, otonom
Astonished Şaşırmış
Apparent Açık, belli
Applicable Uygulanabilir, ilgili
Any Herhangi bir, hiç
Appealing Cazip, çekici
Appropriate Uygun
Arrogant Kibirli, kendini beğenmiş
Attractive Çekici
Arbitary Keyfi, rastgele
Average Ortalama
Avoidable Kaçınılabilir
Aware Farkında
Bad Kötü, berbat
Based Dayanmış, esaslı
Basic Temel
Beautiful Güzel
Best En iyi
Beneficial Faydalı
Better Daha iyi
Brief Kısa, öz
Bright Parlak, zeki
Bearable Katlanabilir
Boastful Kendini beğenmiş
Brilliant Harika, parlak
Busy Meşgul, yoğun
Capable Yapabilir, yetenekli
Casual Gündelik, ilgisiz, tesadüfi
Cautious Dikkatli
Central Merkezi, önemli
Certain Belli, kesin, emin
Charming Çekici
Cheap Ucuz
Challenging Zor
Chemical Kimyasal
Changeable Değişebilir
Clear Açık, belli
Close Yakın
Cold Soğuk
Commercial Ticari
Collective Ortaklaşa, toplu
Coherent Tutarlı, uyumlu
Comfortable Rahat, konforlu
Common Yaygın, ortak, sıradan
Commonplace Sıradan, basit
Competitive Rekabetçi
Credible Güvenilir, inandırıcı
Competent Yetenekli
Complex Karmaşık
Compatible Uyumlu
Comprehensive Kapsamlı, detaylı
Concerned Endişeli, ilgili
Confined Sınırlı, kısıtlı
Conclusive Son, kesin
Confident Kesin, emin
Conceivable Gündelik, ilgisiz
Continental Kıtasal
Considerable Önemli, hatırı sayılır derecede
Compulsive Takıntılı, düzenli
Coastal Kıyı ile ilgili, kıyısal
Corrupt Bozulmuş, ahlaksız
Consistent İstikrarlı, tutarlı
Complete Eksiksiz, tam, bitmiş
Conditional Koşula bağlı
Constant Sabit
Convertible Dönüştürülebilen
Constructive Yapıcı, faydalı
Contemporary Çağdaş
Controversial Tartışmalı
Convenient Uygun
Considerate Düşünceli, nazik
Conspicuous Apaçık, belli
Continual Sürekli, devamlı
Conventional Sıradan, alışılmış, geleneksel
Costly Pahalı, maliyetli
Compulsory Zorunlu
Coming Yaklaşan, gelecek
Creative Yaratıcı
Criminal Suçlu, yasadışı
Countless Hesapsız, çok
Confidental Gizli
Consecutive Ardışık
Critical Kritik, hassas, önemli
Crucial Hayati, önemli
Cultural Kültürel
Current Mevcut, hali hazırdaki
Daily Günlük
Dangerous Tehlikeli
Deceitful Hilekar
Dead Ölü, cansız
Decent Doğru, dürüst
Decesive Kesin, katı, nihai
Deceptive Aldatıcı
Declining Gerileyen, azalan
Definite Kesin, belirli
Deffensive Savunmalı, koruyucu
Deficient Yetersiz
Disturbed Rahatsız olmuş
Delicate Hassas, kırılgan
Deliberate Kasti, planlı
Depend Bağımlı
Desirable Arzu edilir, istenir
Desperate Umutsuz, çaresiz
Destructive Yıkıcı
Depressing Kasvetli, iç karartıcı
Determined Kararlı, belirlenmiş
Detrimental Zararlı
Dazzling Büyüleyici, şaşırtıcı
Dissatisfied Memnuniyetsiz
Developed Gelişmiş
Decadent Çökmüş
Diffident Utangaç, çekingen
Developing Gelişen
Deplorable Üzücü, acıklı
Disposable Tek kullanımlık
Discredited Adı çıkmış, itibarsız
Different Farklı
Diverse Çeşitli, farklı
Difficult Güç, zor
Direct Doğrudan, dürüst
Distasteful Tatsız, nahoş
Disputable Tartışmalı
Disabled Engelli
Durable Dayanıklı, sağlam
Distant Uzak
Distinct Farklı, belirgin, açık
Disturbing Rahatsız edici
Domestic İç, evcil
Doubtful Şüpheli
Dull Donuk, durgun
Drastic Şiddetli, önemli
Early Erken, ilk, baş
Eastern Doğusunda, doğu
Easy Kolay
Eager Hevesli, istekli
East Doğu
Economic Ekonomik (ticaretle ilgili)
Effective Etkili
Efficient Verimli, etkin
Emotional Duygusal, hissi
Emphatic Güçlü, vurgulu
Educated Eğitimli
Enormous Büyük
Enthusiastic Hevesli, coşkulu
Elective Seçmeli
Entire Tüm
Erroneous Yanlış, yalan
Enough Yeterli
Endemic Sık görülen, yöresel
Environmental Çevresel
Essential Gerekli
Exact Tam, eksiksiz
Excessive Aşırı
Exceptional İstisnai, nadir
Exclusive Özel, özgü
Existing Mevcut, hali hazırdaki
Expansive Geniş
Expanding Büyüyen, genişleyen
Expected Beklenen
Expensive Pahalı
Experimental Deneysel
Explicit Açık
Extensive Kapsamlı, geniş
Extinct Nesli tükenmiş
Extravagant Savurgan
Exposed Maruz kalmış, korunmasız
Extreme Aşırı
False Yanlış, sahte
Familiar Tanıdık, aşina
Famous Ünlü
Faulty Kusurlu, sorunlu
Falling Düşen
Far Uzak, ötede
Faithful Sadık, aslına uygun
Fast Hızlı, çabuk
Fanciful Hayalci, düşünsel
Favorable Elverişli, faydalı
Feasible Gerçekleştirilebilir, uygun
Few Çok az
Fertile Verimli
Financial Mali, parasal
First İlk, birinci
Following Takip eden, sonraki
Foreign Yabancı
Forceful Etkili, güçlü
Former Eski
Fragile Kırılgan
Fluent Akıcı
Free Serbest, ücretsiz, boş
Frequent Alışılmış, sık sık olan
Full Dolu, tam
Futile Boş, yararsız
Fundamental Temel, asıl
Further İleri, daha çok, başka
Frustrated Öfkelenmiş
General Genel, yaygın
Glamorous Çekici, büyüleyici
Generous Cömert, bol
Genuine Gerçek, samimi
Global Küresel
Good İyi, güzel, uygun
Gradual Aşamalı, yavaş
Grateful Minnettar
Great Büyük, mükemmel, önemli
Greater Daha büyük
Greatest En büyük
Growing Büyüyen, artan
Half Yarım, buçuk
Hard Zor, çetin, katı
Harmful Zararlı
Harsh Sert, kaba
Hazardous Tehlikeli
Healthy Sağlıklı, güçlü
Heavy Ağır, yoğun
High Yüksek, çok, fazla
Higher Daha yüksek
Historical Tarihi, tarihsel
Hostile Düşman
Huge Büyük, devasa
Ill Hasta, kötü
Illegal Yasadışı
Implict Dolaylı
Important Önemli, gerekli
Invalid Geçersiz, temelsiz
Ignorant Cahil, bilgisiz
Impartial Tarafsız
Impossible İmkansız, mümkün olmayan
Impulsive Fevri, atılgan
Impractical Pratik olmayan
Impartial Tarafsız
Impressive Etkileyici
Improbable Olasılık dışı, beklenmeyen
Immense Büyük, kocaman
Increased Artmış
Incorrect Yanlış, hatalı
Intrinsic Asıl, hakiki, iç
Independent Bağımsız
Inefficient Verimsiz, yetersiz
Increasing Artan, çoğalan
Inclusive Kapsamlı
Indifferent Kayıtsız, umarsız
Indecisive Kararsız
Inquisitive Meraklı, araştırmacı
Indefinite Belirsiz
Indispensible Vazgeçilmez
Individual Kişisel, bireysel
Infamous Kötü şöhretli
Incalcuable Hesaplanamayan
Inevitable Kaçınılmaz
Inhospitable Konuk sevmez
Indicative Gösteren, belirtici
Illegible Okunaksız
Inaccessible Ulaşılamaz
Infinite Sonsuz
Influential Etkili
Ingenious Yaratıcı, dahi
Irregular Düzensiz
Initial İlk, başlangıç
Innocent Masum, suçsuz
Innovative Yenilikçi
Informative Bilgi verici
Invisible Görünmez
Irresistible Karşı konulamaz
Intellectual Zihinsel, akla dayanan
Inexpensive Ucuz, masrafsız
Inessential Gerekli olmayan
Impetuous Aceleci
Irrelevant İlgisiz, alakasız
Indispensable Vazgeçilmez
Interested İlgili, meraklı
Insufficient Yetersiz
Interesting İlgi çekici, ilginç
Intensive Yoğun
Inadequate Yetersiz
Internal İç
International Uluslararası
Involved Karmaşık, ilişkili
Irreversible Geri döndürülemez
Irresponsible Sorumsuz
Keen İstekli, coşkulu, ilgili
Kind Kibar, nazik
Known Bilinen, tanınan
Large Büyük, geniş
Last Son, sonuncu
Late Geç, son, sonları
Legendary Efsanevi
Latest En son, en yeni
Left Sol, soldaki; arta kalan
Least En az, en düşük
Less Daha az
Light Hafif
Liable Sorumlu
Likely Muhtemel, olası
Limited Sınırlı
Literaly Edebi
Little Çok az, küçük
Local Yerel, bölgesel
Lack Yetersiz, eksik
Lonely Yalnız, ıssız
Long Uzun
Longer Daha uzun
Living Canlı, yaşayan
Lunar Ay ile ilgili
Loose Gevşek, serbest, bol
Lost Kayıp, kaybolmuş
Lower Daha düşük, alt
Loyal Sadık, bağlı
Main Ana, asıl, temel
Major Ana, önemli
Many Birçok, bir hayli
More Daha fazla
Mature Olgun, yetişkin
Medical Tıbbi, tedaviyle ilgili
Medieval Orta çağ
Memorable Hatırlanmaya değer
Mental Zihinsel
Measurable Ölçülebilir
Middle Ortada, vasat
Most En çok, en çoğu
Military Askeri
Moderate Ilımlı, orta
Minimal En az, minimum
Mutual Karşılıklı
Mixed Karışık, karma
Modern Yeni, çağdaş, modern
Much Çok, pek çok
Nasty Kötü, pis, kaba
Negligent İhmalkar, dikkatsiz
National Ulusal
Native Yerli
Natural Doğal, tabii
Naughty Yaramaz, edepsiz
Near Yakın
Necessary Gerekli
Nervous Sinirli, gergin
Novel Yeni, değişik
Nutritional Besinsel
New Yeni
Negotiable Tartışılabilir
Negligible Önemsiz, göz ardı edilir
Next Bitişik, gelecek, sonraki
Notable Dikkate değer
Nutritious Besleyici
Notorious Kötü ünlü
Noticeable Dikkate değer
North Kuzey
Numerous Sayısız, çok
Obvious Açık, belli
Obliged Zorunlu, mecbur
Objective Tarafsız, nesnel
Obscure Anlaşılması güç, belirsiz
Obstructive Engelleyici
Occasional Ara sıra olan, seyrek
Old Yaşlı, eski
Older Daha yaşlı, daha eski
Overwhelming Baskın, karşı konulamaz
Ordinary Sıradan, normal
Original Gerçek, asıl
Optional İsteğe bağlı, seçimli
Opposite Karşısında, tamamen farklı
Other Diğer, başka
Outrageous Acımasız, ahlaksız
Painful Ağrılı, acıtıcı
Particular Belli, özel
Partial Kısmi, taraflı
Patient Sabırlı
Peaceful Barışçıl, huzurlu
Permanent Kalıcı
Perennial Sürekli, daima
Persuasive İkna edici
Personal Kişisel
Persistent Israrcı, sürekli
Pleasant Hoş
Plenty Çok, bol
Poignant Üzücü, dokunaklı
Portative Portatif
Political Politik, siyasi
Polluted Kirletilmiş
Popular Ünlü
Poor Fakir
Possible Olası, mümkün
Potential Olası, muhtemel
Powerful Güçlü
Predominant Baskın, etkili
Productive Üretken, yaratıcı
Precarious Tehlikeli, sallantılı
Provisional Geçici
Preferable Tercih edilir
Probable Muhtemel, olası
Prominent Önemli, seçkin
Practical Uygulamalı, kullanışlı
Pretentious Gösterişli, iddialı
Protective Koruyucu
Precise Tam, kesin
Present Şu anki, var
Preventive Koruyucu, önleyici
Prevalent Yaygın
Previous Önceki, eski
Primary Ana, asıl
Proportional Oranlı, nispi
Primitive İlkel
Private Özel, gizli
Preservative Koruyucu, saklayan
Progressive Gelişen, ilerleyen
Proven İspatlanmış
Profitable Karlı
Perishable Çabuk bozulan
Profound Derin, şiddetli
Proper Uygun, düzgün
Public Umumi, ortak
Publicized Reklamı yapılmış
Pure Saf, katkısız
Quantitative Sayısal, nicel
Qualified Kalifiye, nitelikli, vasıflı
Rapid Hızlı, çabuk
Rare Nadir
Real Gerçek, hakiki
Reasonable Mantıklı, makul
Recent Yeni, son
Restrictive Kısıtlayıcı
Restricted Sınırlı, kısıtlı
Reckless Dikkatsiz, umursamaz
Recurrent Tekrarlayan
Refutable Aksi ispatlanabilir
Reversible Tersine çevrilebilir
Relentless Acımasız
Random Rastgele, gelişigüzel
Relative Göreceli
Regular Düzenli
Responsive Duyarlı, hassas
Resentful İçerlemiş, kızgın
Regrettable Üzücü
Retired Emekli
Redundant Gereksiz, fazla
Relaxed Sakin, rahat
Related Bağlantılı, ilişkili
Relevant İle ilgili
Reliable Güvenilir
Religious Dini
Reluctant Gönülsüz
Remaining Kalan, hala var olan
Remarkable Dikkate değer
Representative Temsilci
Resistant Dirençli
Respectable Saygı değer
Respective Ayrı ayrı, herkes kendi
Responsible Sorumlu
Ridiculous Saçma, gülünç
Rigid Katı, sert
Rich Zengin
Right Doğru, sağ
Rising Artan, yükselen
Rural Kırsal
Same Aynı, benzer
Satisfied Memnun, tatmin olmuş
Scientific Bilimsel
Selective Seçici
Senior Üst, kıdemli, yaşlı
Sensible Mantıklı, makul
Selfish Bencil
Second İkinci
Scarce Nadir, az
Shy Utangaç
South Güney
Solvable Çözülebilir
Sincere Samimi, içten
Sensitive Hassas, duyarlı
Self-assertive Kendinden emin, ısrarcı
Separate Ayrı, ayrılmış
Skillful Becerikli, yetenekli
Serious Ciddi, ağırbaşlı
Stagnant Durgun, sakin
Such Böyle, bu tür
Severe Ağır, ciddi, sert
Secular Laik, din dışı
Stimulating Uyarıcı
Several Birkaç
Short Kısa, az
Significant Önemli
Short Kısa, as
Similar Benzer
Simple Basit, yalın
Single Tek, bekar
Successive Art arda gelen
Sizeable Büyük
Slippery Kaygan
Slow Yavaş
Small Küçük, ufak, az
Social Sosyal, toplumsal
Solar Güneşle ilgili
Sole Tek
Sophisticated Kültürlü, gelişmiş
Sorry Üzgün, pişman
Special Belli, özel
Spiritual Manevi
Stable Sabit, değişmez
Steady Devamlı, değişmez
Straightforward Açık, anlaşılır
Strict Katı, sert
Strong Güçlü, sağlam, demli
Subsequent Sonraki, izleyen
Subjective Öznel
Substantial Önemli
Subtle Güç algılanan, kurnaz
Succesful Başarılı, bilinen
Sufficient Yeterli
Suitable Uygun, elverişli
Sure Emin, kesin
Spontaneous Kendiliğinden olan
Sustainable Sürdürülebilir
Surprised Şaşırmış
Surprising Şaşırtıcı
Susceptible Savunmasız
Temporary Geçici
Tedious Can sıkıcı
Thorough Tam, bütün
Threatening Tehditkar, korkutucu
Total Toplam, tam
Transient Kısa süreli, geçici
Tentative Geçici, belirsiz
Traditional Geleneksel
Trivial Önemsiz
True Gerçek, doğru
Ultimate En son, kesin
Underlying Altta yatan
Unfair Adil olmayan
Unsafe Emniyetsiz, tehlikeli
Unaccountable Açıklanamaz
Unique Tek, eşsiz, özgü
Unknown Bilinmeyen
Unlikely Muhtemel olmayan
Unreliable Güvenilmez
Unpredictable Tahmin edilemez
Unusual Olağan dışı
Unattractive İlgi çekmeyen, cazibesiz
Uncomfortable Rahatsız, sıkılmış
Undesirable İstenmeyen
Unfavourable Olumsuz, uygun olmayan
Unstable Kararsız, değişken
Unobserved Görülmemiş, fark edilmemiş
Uncertain Belirsiz, şüpheli
Uneasy Endişeli, huzursuz
Untamed evcilleşmemiş
Urban Kentsel
Urgent Acil
Useful Kullanışlı
Valid Geçerli
Valuable Değerli
Variable Değişken
Various Çeşitli, farklı
Varied Değişik, çeşitli, türlü
Vast Büyük, geniş
Very Çok
Versatile Çok yönlü
Violent Şiddetli
Virtuous Erdemli
Vital Hayati, önemli
Voluntary Gönüllü, isteğe bağlı
Vulnerable Hassas, savunmasız
Wealthy Zengin
Weak Zayıf
Well Sağlıklı, iyi
West Batı
Western Batıda, batıdan
Written Yazılmış
Wide Geniş, yaygın
Worthless Değersiz, işe yaramaz
Widespread Yaygın
Willing İstekli
Wise Akıllı
Worldwide Dünya çapında
Wrong Yanlış, hatalı
Young Genç

 

YDS’de en çok çıkan sıfatlar tablodaki gibidir. YDS’de En Çok Çıkan Fiiler ile ilgili yazımızı okuyarak da YDS fiilleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

SORU SOR

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz